Specialioji pedagogė
 
  Specialioji pedagogė teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, mokiniams turintiems rašymo sutrikimų bei mokiniams turintiems mokymosi sunkumų. 
Daugailių pagrindinėje mokykloje duomenys apie specialiųjų poreikių vaikus   kaupiami pagal vieningą rajone susitartą formą.Mokykloje ugdomi 48 specialiųjų poreikių  vaikai, iš jų 11  turintys vidutinius ir didelius ugdymosi poreikius.  2 pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą  programą, 12 mokinių taikomos pritaikytos programos.Vaikams su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais teikiama logopedo pagalba. Didžiausią  pagalbą specialioji pedagogė teikia ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams.

     

 
 
Socialinis pedagogas

 

v  Dirba su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais  (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;

Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;

Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;

Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Lankosi pamokose, stebi moksleivių elgesį, tarpusavio santykius, bendravimo ypatumus su mokytojais, analizuoja, bei teikia pasiūlymus gerinant mikroklimatą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;

Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;

Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. O organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;

Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;

Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;

Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą; Organizuoja moksleivių nemokamą maitinimą ir tvarko nemokamo maitinimo dokumentaciją, dalyvauja nemokamo maitinimo lėšų paskirstymo komisijos posėdžiuose.

Organizuoja mokinių pavežėjimą į namus ir tvarko moksleivių bilietų išdavimą.

Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;

Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais,  rūpinasi socialinių įgūdžių ugdymu;

Organizuoja saviugdos centro veiklą, padeda, pataria ir parodo galimybes vaikams.

Mokyklos psichologė

 

Mokyklos psichologė konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus. Atlieka reikalingus individualius ir grupinius tyrimus. Pagal mokyklos bendruomenės poreikius skaito paskaitas, pranešimus, veda " asmenybės augimo grupės " užsiėmimus.

 

Mokytojo padėjėjas

                                                                                     

Mokytojo, dirbančio pagal pradinio, pagrindinio, specialiojo ugdymo programas, padėjėjas padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje turintiems vidutinių , didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Mokytojo padėjėjas dirba su vienu mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su dalyko mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, psichologu .

Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, psichologu, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

 Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui:

- įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

- paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

- padeda perskaityti  ar perskaito tekstus, išspręsti uždavinius, skirtus mokymuisi;

- padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

- padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis  priemonėmis bei technika.

- padeda mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į popamokinę veiklą ( papildomas ugdymas, renginiai, išvykos ) ir pagal galimybes joje dalyvauti.

 

 

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Mano dienynas